تبلیغات
جوانان بی ادعا - منابع مرتبط با هفته دفاع مقدس در آرشیو تحقیقات اداره کل آموزش و پژوهش

با توجه به نزدیک شدن به گرامیداشت هفته دفاع مقدس (31شهریور تا 6 مهر) در ذیل فهرست پژوهش ها و کتاب های موجود در کتابخانه اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی در این خصوص برای استفاده گزارشگران، ‌خبرنگاران، برنامه سازان و ... آمده است.

**پژوهش ها:

- ویژه هفته دفاع مقدس (1)؛ تجاوز رژیم عراق به ایران از منظر حقوق بشر

- ویژه هفته دفاع مقدس (2)؛ روزشمار هفته دفاع مقدس

- ویژه هفته دفاع مقدس (3)؛ واکاوی تاثیر شخصیت صدام در حمله به ایران

- ویژه هفته دفاع مقدس (4)؛ بررسی قطعنامه های شورای امنیت درباره جنگ تحمیلی

- ویژه هفته دفاع مقدس (5)؛ نقش سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس

- ان‍دی‍ش‍ه ‌دف‍اع‍ی ‌و ره‍ن‍م‍وده‍ای ‌م‍ق‍ام ‌م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری ‌درب‍اره ‌دف‍اع ‌م‍ق‍دس‌

- ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و ره‍ن‍م‍وده‍ای ‌ام‍ام ‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) درخصوص (ح‍م‍اس‍ه ‌دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌)

- ب‍ررس‍ی ‌م‍واض‍ع ‌ق‍درت‌ه‍ا و س‍ازم‍ان ه‍ای ‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی ‌در آس‍ت‍ان‍ه ‌ج‍ن‍گ ‌ای‍ران ‌و ع‍راق‌(ب‍ه‌ ب‍ه‍انه ‌ه‍ف‍ت‍ه ‌دف‍اع ‌م‍ق‍دس‌)

- دی‍دگ‍اه ‌ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی (ره) ‌درب‍اره ‌ج‍ن‍گ‌

- ف‍ره‍ن‍گ ‌ج‍ب‍ه‍ه ‌و ت‍طب‍ی‍ق آن‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ ‌ج‍ام‍ع‍ه‌

- گ‍زی‍ده‌ه‍ای‍ی ‌از ک‍لام ‌ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‌.ا. ای‍ران ‌و ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم ‌ان‍ق‍لاب ‌اس‍لام‍ی درخصوص ‌دوران ‌دف‍اع ‌م‍ق‍دس‌، ج‍وان‍ان ‌و ب‍س‍ی‍ج‌

- ی‍ادم‍ان‌دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

- ی‍ادم‍ان ‌ظف‍ر وی‍ژه ‌ه‍ف‍ت‍ه ‌دف‍اع ‌م‍ق‍دس‌

- زن‍ان ‌در س‍ی‍ره ‌ع‍م‍ل‍ی ‌و ن‍ظری‌ ام‍ام ‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)

- چ‍م‍ران ‌م‍ب‍ارزی ‌ک‍ه ‌ب‍ه ‌ح‍ک‍م‍ت ‌رس‍ی‍د

- ه‍ف‍ت‍ه ‌دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ و راه‍ک‍اره‍ای ‌رس‍ان‍ه‌ای‌

- ش‍ب‍ه‍ات ‌م‍طرح شده ‌در م‍ورد ه‍ش‍ت ‌س‍ال‌دف‍اع ‌م‍ق‍دس ‌و پ‍اس‍خ‍های‌ آن‌

**کتاب :

- دستاورد‌ها‌ی‌ دفا‌ع‌ مقدس‌ و ر‌اه‌ ‌ها‌ی‌ حفظ و نشر ‌آن‌

- ‌از زبان‌ صبر (خاطر‌ات‌ جمعی‌ ‌از ‌همسر‌ان‌ فرماند‌هان‌ دفا‌ع‌ مقدس‌)

- ‌از حماسه‌ و ‌عشق‌ (تحلیل‌ و بررسی‌ شعر دفا‌ع‌ مقدس‌)

- ‌انقلاب‌ ‌اسلامی‌، جنگ‌ تحمیلی‌ و نظام‌ بین‌‌الملل‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌ دفا‌ع‌ مقدس‌

- ‌از روزنه‌‌ی‌ ماه‌، مجمو‌عه‌ ربا‌عی‌ دفا‌ع‌ مقدس‌

- ب‍ررس‍ی‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت ‌ک‍ش‍وره‍ای ‌ک‍وچ‍ک‌ در رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌: ری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی ‌م‍واض‍ع ‌و ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍وی‍ت ‌در ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ‌ع‍راق‌ ب‍ر ای‍ران‌

- ن‍ت‍ای‍ج ‌آم‍ارگ‍ی‍ری ‌از: م‍ه‍اج‍ران‌ ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌

- ح‍ق‍وق ‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل ‌و ک‍ارب‍رد س‍لاح ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه ‌ای‍ران‌

- ان‍ق‍لاب ‌اس‍لام‍ی‌، ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ‌و ن‍ظام‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌: م‍ج‍م‍وع‍ه ‌م‍ق‍الات‌ دف‍اع ‌م‍ق‍دس‌

- دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌(ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌) در ان‍دی‍ش‍ه ‌ام‍ام ‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)

- ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت ‌و ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ع‍راق ‌ع‍ل‍ی‍ه ایران‌( ت‍ا پ‍ذی‍رش ‌ق‍طع‍ن‍ام‍ه ‌598 از س‍وی‌ ای‍ران‌)

- ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی ‌ب‍ر ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ‌رژی‍م ‌ع‍راق ‌ع‍ل‍ی‍ه ‌ج‍م‍ه‍وری ‌اس‍لام‍ی ‌ای‍ران‌

- گ‍ذری‌ ب‍ر پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن ‌س‍ال ‌ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌

- روزش‍م‍ار ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ‌ع‍راق‌ ب‍ا ج‍م‍ه‍وری ‌اس‍لام‍ی ‌ای‍ران‌

- س‍ی‍اس‍ت‌ آم‍ری‍ک‍ا در ق‍ب‍ال‌ ای‍ران ‌طی ‌دوره ‌ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌

- ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ‌ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه ‌ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی ‌ای‍ران‌

- ن‍ق‍اط ق‍وت ‌و ض‍ع‍ف ‌ارت‍ش‌ ع‍راق ‌در ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌

- اس‍رار ج‍ن‍گ ‌ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ‌ب‍ه ‌روای‍ت‌ اس‍رای‌ ع‍راق‍ی‌

- ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ دف‍اع‌ در ب‍راب‍ر ت‍ج‍اوز

- اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در دوران‌ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌

- مبانی‌ دفا‌ع‌ ‌از دیدگاه‌ ‌امام‌ خمینی‌ قدس‌ سره‌ در دفا‌ع‌ مقدس‌ با تحلیلی‌ مقایسه‌‌ا‌ی‌

- ستاره‌‌ها‌ی‌ بی‌نشان‌: مجمو‌عه‌ خاطر‌ات‌ زنان‌ در دفا‌ع‌ مقدس‌

- ‌عو‌امل‌ معنو‌ی‌ و فر‌هنگی‌ دفا‌ع‌ مقدس‌

- ‌آشنایان‌ نا‌آشنا: بررسی‌ نقش‌ زنان‌ در پیشبرد ‌ا‌هد‌اف‌ دفا‌ع‌ مقدس‌

- ‌ارتش‌ جمهور‌ی‌ ‌اسلامی‌ ‌ایر‌ان‌ در ‌هشت‌ سال‌ دفا‌ع‌ مقدس‌

- کتابشناسی‌ د‌استان ها‌ی‌ بیست‌ ساله‌ ‌انقلاب‌: ‌امام‌، ‌انقلاب‌، دفا‌ع‌ مقدس‌

این منابع در آرشیو تحقیقات و کتابخانه اداره کل آموزش و پژوهش در دسترس است.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.